Odolany nie są w całości objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Co więcej, na obszarach, które są nim objęte, praktycznie nie przewidziano przestrzeni zielonych, brakuje też infrastruktury kluczowej dla młodych mieszkańców dzielnicy.

Od 2 listopada 2015 r. do 9 grudnia 2015 r. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Odolan wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu. Do 30.12.2015 r. można było zgłaszać uwagi. Mieszkańcy Odolan wraz z radnymi i Burmistrzem wnieśli mnóstwo uwag w tym najważniejsze dotyczyły niemal braku przestrzeni zielonych i czynnych biologicznie, braku zaplecza w postaci szkół, przedszkoli, etc.

Co ciekawe, wschodnia strona ulicy Ordona posiada uchwalony MPZP, a zachodnia już nie. Nie powstrzymuje to urzędników przed podpieraniem się w argumentacji w pismach, iż mnóstwo reguł obowiązujących tereny zamieszkane i zabudowane zabudową mieszkaniową nie dotyczy tego obszaru, gdyż nie posiada uchwalonego MPZP – w ten sposób tworzona jest iluzja, jakby duża część zabudowy mieszkalnej Odolan nie istniała, bo nie jest to uwzględnione w (nieistniejącym) MPZP.

Mieszkańcy okolic przygotowali pod koniec 2015 roku uwagi w formie petycji, pod którą zbierano odpisy. Wnioskowaliśmy m.in. o:

 1. Wyznaczenie terenu przeznaczonego pod stworzenie Centralnego Parku Odolan.
 2. Uniemożliwienie przeznaczenia działki C.4.U3 na lokalizację instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
 3. Zwiększenie minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej do 30% dla działek: D.3, D.4, D.6, D.8, D.9, D.13.
 4. Zwiększenie liczby miejsc parkingowych i stanowisk postojowych ogólnie dostępnych przy zabudowie mieszkaniowej.
 5. Zwiększenie ilości obiektów użyteczności publicznej oraz terenów zielonych i sportowo-rekreacyjnych.
 6. Wprowadzenie buforowych pasów zieleni średniej i wysokiej przy drogach w obrębie obszaru położonego w granicach korytarza wymiany powietrza – wzdłuż projektowanej trasy N-S od strony wschodniej oraz ul. Sowińskiego od strony zachodniej.
 7. Oczekuje się, że Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Odolan będzie zgodny ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Odolan.

Dodatkowe odnośniki

 1. Treść MPZP obszaru Odolan.
 2. Petycja mieszkańców dotycząca MPZP obszaru Odolan.
 3. Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu MPZP obszaru Odolan.
 4. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Odolan.
 5. Konsultacje dot. obszaru Odolan.

źródło wykorzystanego schematu: Schemat Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Odolan. W: Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu MPZP obszaru Odolan. Dostęp [2017-10-01]: https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/152A4F72-3EA5-4A2A-A785-E50B239F9B82/1106116/POS_Odolany_tekst_26102015.pdf 

Kategorie: Odolany

Powiązane Posty

Odolany

Jak działamy!

Protest w smogu (18 listopada 2017) W marszu wzięło udział ponad 130 osób, pojawiły się media, w tym co najmniej trzy ogólnopolskie stacje telewizyjne (Polsat News, TVN, TVP Info). Poza samym marszem, przed mikrofonami i Czytaj więcej…

Odolany

Zieleń i rekreacja – takie miały być Odolany

Zieleń, rekreacja, dobrze zaprojektowane drogi, 160 ha czekające na rewitalizację… Tak przedstawiała Odolany spółka PKP Xcity Investment. Odolany były reklamowane jako teren przyjazny ludziom, mający wychodzić naprzeciw nowym mieszkańcom. Taka była wizja i reklama obszaru Czytaj więcej…

Odolany

Wzmożony ruch samochodów ciężarowych

Średnia liczba pojazdów ciężarowych przejeżdżających przez ulicę Ordona w czasie godziny to ok. 100, a zdarza się, że w pewnych porach dnia średnia wzrasta do ok. 120-150. Wysoka częstotliwość przejeżdżania przez Odolany samochodów ciężarowych uprzykrza Czytaj więcej…